Nadbudowa kondygnacji

Nadbudowa kondygnacji

Mamy piętrowy budynek miesz­kalny z płaskim dachem. Znajomy inżynier mówił nam, że nie ma przeszkód, aby nadbudować go o jeszcze jedną kondygnację w postaci poddasza z wysokim dachem. Chcielibyśmy wygospo­darować w ten sposób mieszkanie (ok. 70 m2) dla córki. Czy i w jaki sposób możemy skorzystać z kre­dytu na część kosztów? Córka ma niewielkie dochody, ok. 600 zł, ale my z mężem zarabiamy razem po­wyżej 2 tys. zł.

 

Można uzyskać kredyt budowlany na nadbudowę czy rozbudowę domu jednorodzinnego. Należy jednak – tak jak dla nowej inwestycji – zlecić opracowanie dokumenta­cji architektoniczno-budowlanej uprawnionemu projektanto­wi . Zanim to Państwo uczynią, trzeba podjąć decyzję co do for­my własności nieruchomości w czasie budowy i po jej zakoń­czeniu. Możliwe są tu następu­jące sytuacje:

♦      cały budynek pozostaje nadal Państwa własnością, a inwesto­rem i kredytobiorcą jest obecna rodzina w pełnym składzie. Bu­dynek może mieć nadal jeden lo­kal mieszkalny, bądź może zo­stać formalnie podzielony na dwa lokale;

♦      przed rozpoczęciem budowy następuje zmiana statusu wła­sności nieruchomości: dokonują Państwo notarialnej darowizny lub sprzedaży ułamkowej części nieruchomości na rzecz córki, a następnie ustanawiają tzw. odrębną własność nowo budowane­go lokalu. Córka jako współwła­ścicielka nieruchomości wystą­pi, za Państwa zgodą, o pozwole­nie na budowę i będzie grać rolę inwestora. W tej sytuacji nowe mieszkanie musi formalnie sta­nowić samodzielny lokal, z czym wiążą się także pewne problemy techniczne (np. szerokość biegu schodów na piętro).

Córka może wystąpić o kredyt budowlany, a Państwo mogą być współkredytobiorcami (przy określ ani u wy­sokości kredytu uwzględnione zostaną dochody wszystkich członków rodziny). W tej sytu­acji rodzice niestety nie mogą skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu budowy nowego lokalu. Oczywiście, podstawowym warun­kiem jest także dokonanie za­bezpieczenia kredytu przez wpis hipoteki do księgi wieczystej (dla całej nieruchomości lub dla nowego mieszkania, gdy zo­stanie założona dla niego od­rębna księga wieczysta).