Wanna w wannie

Wanna w wannie

Wymiana wanny zawsze oznacza mniejszą lub większą dewastację łazienki. Inwestycja ta bowiem wiąże się z rozkuciem podmurówki, wymontowaniem starej wanny oraz z montażem i podłączeniem nowej.

Zespól dobrych rzemieślników –  instalatorów i glazurników –  może wymienić wannę w ciągu 2-3 dni. Warunek: zgrany termi­narz prac i… wystarczający zapas starych kafelków. Potem zostaje tylko sprzątnięcie kurzu i pyłu – nieodłącznych towarzyszy wszel­kich prac budowlanych. Praktyka jednak różni się nieco od teorii: już samo ustalenie terminu prac, odpowiadającego nam, in­stalatorom, a także glazurnikom –  jest nie lada wyczynem. Często zdarza się, że umówiony z takim trudem na konkretny termin fa­chowiec po prostu nie przychodzi. Zmuszeni jesteśmy szukać następ­nego. Kiedy go już znajdziemy, okazuje się, że nasz zapas glazury nie był wystarczający. Szukamy ta­kiej samej lub chociaż podobnej w sklepach i hurtowniach, a przez cały ten czas łazienka jest nie­czynna.

Jak uniknąć tych wszystkich kło­potów?

Nowym, bardzo wyczekiwanym przez inwestorów sposobem rege­neracji starej wanny jest metoda „wanna w wannie” – u nas jeszcze nie znana, ale coraz powszechniej stosowana na zachodzie.

■ Nowa wanna w dwie godziny

Metoda ta polega na umieszczeniu wkładu akrylowego w starej, sta­lowej lub żeliwnej, wannie: Dzięki temu unika się rozkuwania pod­murówki i uciążliwego demontażu starej wanny. Ułatwia to i przy­spiesza pracę monterów i, co bar­dzo ważne, zmniejsza dewastację łazienki.

Wkłady wykonane są z płyty akry­lowej grubości 5 mm. Jest to ro­dzaj lekkiego, sztucznego szkła, odpornego na działanie światła, kwasów, zasad, temperatury i ko­rozji. Zewnętrzna (spodnia) strona wanny pokryta jest warstwą poliestru, co dodatkowo zwiększa jej stabilność.

Montaż wkładu akrylowego to do­bry moment, by przy okazji wy­mienić urządzenia przelewowo- odpływowe, syfon i armaturę.

■ Montaż wkładu akrylowego

Pierwszą czynnością jest dokładne zwymiarowanie wanny. Ważne jest dobranie odpowiedniej wiel­kości wkładu akrylowego, gdyż musi on szczelnie przylegać do starej wanny. Z dopasowaniem od­powiedniego wkładu nie ma kło­potu – do wyboru jest około 70 modeli wkładów w 30 kolorach, w wymiarach od 145 x 70 cm do 180 x 80 cm.

Wycięcie otworów, umożliwiają­cych podłączenie przelewu i od­pływu oraz ewentualne przy­cięcie krawędzi wkładu odby­wa się poza mieszkaniem klienta. Dobór modelu o odpowiednich wymiarach oraz przycięcie krawę­dzi wkładu muszą być wykonane bardzo precyzyjnie. Stara wanna nie może być widoczna, zaś akry­lowy wkład po zamontowaniu mu­si szczelnie przylegać do ścian ła­zienki. Sprawdza się to już w mieszkaniu klienta Jeżeli wkład idealnie pasuje do starej wanny, kolejną czynnością jest demontaż sitek – przelewo­wego i odpływowego – w starej wannie Jeśli jednocześnie ma zostać wymieniony syfon oraz podłączenia przelewowo-odpływowe, to należy usunąć fragment sta­rej wanny wokół tej instalacji. Wannę stalową wycina się w tym miejscu piłą elektryczną, zaś wan­nę żeliwną trzeba częściowo roz­bić.

Jeśli profile starej i nowej wanny różnią się, należy usunąć niektóre fragmenty starej wanny. Wielkość usuniętej części nie ma najmniej­szego wpływu na stabilność wkładu, wydłuża się jedynie czas montażu.

Po podłączeniu nowej instalacji i syfonu należy sprawdzić, czy pa­sują one do otworów we wkładce akrylowej.

Następnie na dno starej wanny i na jej brzegi nakłada się dwu­składnikową piankę poliuretano­wą, która zapewnia całko­witą stabilność konstrukcji. Jeśli przestrzeń między podłożem a wkładką jest większa niż 5 cm, należy wypełnić ją bloczkami gazobetonu lub płytami gipsowymi. Wkładka akrylowa musi być zain­stalowana w przeciągu 20 minut od momentu nałożenia pianki, a następnie – po podłączeniu ar­matury – obciążona przez napeł­nienie jej wodą. W przeciwnym razie pianka nierównomiernie uro­śnie i stwardnieje, nie wypełniając wszystkich wolnych przestrzeni. Woda w wannie musi pozostać przez około 24 godziny, aby pian­ka całkowicie stwardniała. Ostatnim etapem montażu jest wypełnienie fug elastycznym sili­konem w kolorze wanny.

Czas montażu wanny zależy od:

♦     materiału, z jakiego wykonana jest stara wanna – stalowa mu­si być cięta, a to wymaga czasu i większego nakładu pracy, że­liwną rozbija się dużo szybciej;

♦     przebiegu podłączenia instala­cji odpływowej – na przykład w wypadku konieczności rozku­wania betonowej podłogi czas ten się wydłuża;

♦     sposobu demontażu armatury – czy konieczne jest zakręcenie wody w całym domu czy pio­nie; jak również od ilości mydelniczek, uchwytów itp.

Doświadczony monter potrzebuje od 2 do 5 godzin, aby wymienić tą metodą wannę wraz z instalacją. Pielęgnacja akrylowych urządzeń sanitarnych jest bardzo prosta. Normalnie zabrudzoną wannę wystarcza jedynie przetrzeć namydloną miękką ścierką. Nie należy używać proszków czy pły­nów szorujących ani rozpuszczal­ników organicznych, gdyż mogą one uszkodzić powierzchnię wan­ny. Zacieki z odkładającego się wapna można usunąć zwykłym octem.

Wanny akrylowe objęte są pięcio­letnią gwarancją.

■ Wymiana wanny akrylowej

W razie zmiany wystroju łazienki czy uszkodzenia wkładu akrylowe­go możliwy jest jego demontaż i ułożenie nowego. Usunięcie sta­rej wkładki akrylowej polega na odcięciu brzegów i wyrwaniu jej. Piankę daje się usunąć bez żad­nych problemów. Dalszy montaż przebiega tak, jak opisaliśmy powyżej.

Ten sam system można również zastosować przy wymianie brodzi­ków pod natryski, wanien z dodat­kowym „siedziskiem” czy też wan­ien z urządzeniem do masażu wodnego i powietrznego.