Styropian

Styropian

■ Co warto wiedzieć o styropianie

Styropian jest materiałem izolacyjnym stosowanym w budownictwie od kilkudziesięciu lat. Surowcem do jego produkcji jest otrzymany w wyniku odpowiednich procesów chemicznych polistyren spienialny w postaci drobnych perełek (owipianu). Podczas dalszego prze­twarzania w temperaturze około 90″C perełki miękną, a zawarty w nich gaz pen­tan powoduje wstępne spienienie. Następ­nie owipian sezonuje się w przewietrza­nych zbiornikach. Perełki owipianu są powtórnie spieniane w obecności nasyco­nej pary wodnej i formowane w elementy: płyty, bloki lub kształtki.

Gotowe elementy powinny być sezonowane, ze względu na wydzielanie się resztek sty­renu i pentanu pochodzących z produkcji styropianu. Wydzielanie się obu składni­ków ustaje po dostatecznie długim czasie leżakowania wyrobów (do 3 miesięcy). Na­leży więc zwracać szczególną uwagę na to, czy kupowane elementy były sezonowane. Sezonowanie kształtek styropianowych ma również duże znaczenie ze względu na kur­czenie się materiału w pierwszym okresie po wyprodukowaniu.

Skurcz ustaje po 15 dniach i dopiero wte­dy kształtki uzyskują swoje ostateczne wymiary podawane przez producenta.

Zamontowanie w ścianie niesezonowanych kształtek powoduje, że elementy te, kurcząc się wytworzą szpary, które trzeba wypełniać na przykład pianką poliuretanową.

Wiele właściwości fizycznych styropianu zależy od jego gęstości pozornej. Do pro­dukcji kształtek stosowany jest twardy styropian gęstości 25-30 kg/m3, która zapewnia optymalne wykorzystanie zalet tego materiału.

Styropian, z którego wykonuje się kształtki, jest:

♦ bezpieczny dla środowiska i mieszkań­ców- styropian jako tworzywo sztuczne wykazuje najniższe mierzalne stężeniepierwiastków radioaktywnych w porówna­niu z innymi materiałami budowlanymi;

♦   trwały – nie ulega rozkładowi w normal­nym środowisku (czyli nie „znika”), nie zachodzą zmiany jego cech do tempe­ratury 120 °C – do wykonania izolacji przeciwwilgociowych można zatem sto­sować lepik asfaltowy na gorąco;

♦   ciepłochronny – współczynnik przewodzenia ciepła X tego rodzaju styropia­nu wynosi 0,034-0,035 W/(m-K), dzięki czemu uzyskujemy bardzo wysoką izola­cyjność cieplną ściany;

♦   chemicznie neutralny – jest przecież stosowany także do przechowywa­nia żywności;

♦   nienasiąkliwy – nie wykazuje podciąga­nia kapilarnego, które powoduje spadek właściwości izolacyjnych materiału;

♦   odporny na działanie bakterii glebo­wych i mikroorganizmów – nie ma dla nich żadnych wartości odżywczych;

♦    samogasnący – styropian jest palny, ale sam nie podtrzymuje ognia, ulegając samogaśnięciu; maksymalna długość spalo­nego odcinka styropianu bez obecności źródła ognia nie przekracza 50 mm (dopuszczalna długość wynosi 125 mm);

Styropian, z którego wykonuje się kształtki, nie jest odporny na działanie:

♦ rozpuszczalników organicznych (np. ace­tonu, octanu, etylu, rozcieńczalników farb, tri, terpentyny, trójchlorku wap­nia), węglowodorów nasyconych (np. al­koholi), benzyny, nafty i produktów ro­popochodnych (smoły, lepiku asfaltowego na zimno); w kontakcie z tymi związkami struktura komórkowa styropianu może ulec uszkodzeniu lub rozpuszczeniu, stąd też rozpowszechnia się niewłaściwe opinie, że styropian znika;

♦ promieni ultrafioletowych – pod wpły­wem tego promieniowania zewnętrzna warstwa styropianu żółknie; jest to bardzo cienka warstwa, pod którą znaj­duje się materiał o niezniszczonej strukturze.