Jak kosić trawnik?

Jak kosić trawnik?

Mam w ogrodzie niewielki trawnik i bardzo mi zależy na jego atrak­cyjnym wyglądzie. Czy koszenie trawy kosiarką wymaga specjalnej techniki? Jak je przeprowadzać, by było bezpieczne zarówno dla mnie, jak i dla kosiarki? W jaki sposób uzyskać gęstą murawę?

 

Koszenie-to najważ­niejszy i najbardziej pracochłonny zabieg stosowany przy pielęgnacji trawników, decydujący o atrakcyj­nym wyglądzie murawy. Zacznijmy od wyboru chwili optymalnej dla prze­prowadzenia tego zabiegu. Najle­piej kosić wówczas, gdy trawa i grunt są w miarę suche, ścinanie wilgotnej murawy bywa bowiem czę­sto przyczyną strzępienia się li­ści i zapychania maszyny. Ponadto, gdy grunt jest mokry, miękki i grząski – koła lub walec ugniata­jący kosiarki mogą zagłębiać się w ziemi i uszkadzać powierzchnię trawnika. Pamiętajmy też, że ko­szenie wilgotnej trawy za pomocą elektrycznego urządzenia bywa nie­bezpieczne.

■ Zanim zaczniemy kosić…

Przed przystąpieniem do pracy usu­wamy z powierzchni trawnika wszyst­ko, co może uszkodzić kosiarkę, na przykład: patyki, kamienie, kości, zabawki, druty. Korzystne jest rów­nież zamiecenie powierzchni mura­wy, zwłaszcza gdy jest ona wilgot­na. Pozwala to na usunięcie śladów działalności dżdżownic (tak zwa­nych kaprolitów) i na podniesienie liści traw, co bardzo ułatwia ko­szenie. Zamiast tego można również lekko „uczesać” murawę, delikatnie ją grabiąc. Nie należy jednak tego robić zbyt często. Trzeba zaplanować prawidłowy kie­runek koszenia. Powinien być on prostopadły do linii poprzedniego zabiegu. Jeżeli więc ostatnio ko­siliśmy trawę w kierunku północ- południe, to teraz wybierzmy oś wschód-zachód. W ten sposób ła­twiej Usunąć grube, sztywne trawy i uniknąć tak zwanego efektu tarki. Wreszcie ustawiamy noże kosiarki na odpowiedniej wysokości. Mówili­śmy o tym w poprzednim numerze mie­sięcznika. Warto też zajrzeć do instrukcji dołączo­nej do urządzenia. Trzeba się upew­nić, że wszystkie koła maszyny znajdują się na tej samej wysoko­ści . Murawa cięta kosiarką usta­wioną pod skosem wygląda brzydko i może ulec uszkodzeniu.

■     Jak kosić?

Teraz można przystąpić do kosze­nia. Podczas tego zabiegu pamię­tajmy, że kosiarka nie jest odku­rzaczem i nie można jej popychać stale w przód i w tył. Jest to ryzy­kowne, gdy używamy maszyny rota­cyjnej , a wręcz niebezpieczne – gdy stosujemy kosiarkę poduszkową. Na­tomiast kosiarka bębnowa tnie tra­wę tylko podczas ruchu do przodu. Kosząc trawnik powinniśmy posuwać się równomiernie do przodu. Bar­dziej skomplikowane manewry wyko­nujemy tylko w narożnikach. Używając kosiarki rotacyjnej wypo­sażonej w pojemnik na trawę, trzeba od czasu do czasu oczyścić jego szczeliny. Czynność ta umożliwia bowiem prawidłową pracę systemu zasysania trawy. Jest to szczegól­nie ważne, gdy murawa jest wilgotna, a źdźbła – długie.

■      Po koszeniu

Korci nas – często z lenistwa – by pozostawić świeżo skoszoną trawę na trawniku. Składniki pokarmowe są wówczas zwracane do gleby, zaś ścię­te źdźbła tworzą ściółkę powstrzy­mującą rozwój mchów i zwiększającą odporność murawy na suszę. I – oczy­wiście – mamy mniej pracy. Z drugiej jednak strony takie po­stępowanie ma też wiele wad: murawa jest źle przewietrzana, staje się gąbczasta i podatna na porażenie chorobami. Wzrasta wtedy aktywność dżdżownic i łatwiejszy jest rozwój chwastów.

Zasadą ogólną jest więc usuwanie ściętej trawy po każdym koszeniu. Możemy od niej odstąpić, gdy na dworze jest sucho i gorąco, zaś trawnik – wolny od chwastów. Wtedy zostawiamy świeżo skoszone źdźbła na murawie. Ograniczymy w ten spo­sób utratę wody z powierzchni traw­nika.

■ Bezpieczeństwo pracy

Aby praca była bezpieczna, trzeba pamiętać o kilku podstawowych za­sadach:

♦     przed przystąpieniem do kosze­nia należy się odpowiednio ubrać. Jeżeli powierzchnia trawnika jest śliska lub po­chyła, trzeba założyć solidne buty na grubej, nie ślizgają­cej się podeszwie. Nie można kosić boso!

♦     nie wolno regulować maszyny podczas pracy silnika, nawet jeżeli jest to drobny kłopot, z którym sobie wcześniej świetnie radziliśmy. Zbliża­jąc ręce do mechanizmu tnącego zawsze wyłączajmy silnik!

♦      kosiarki elektryczne wymagają przewodu zasilającego dobrej jakości. Pilnujmy, by nie zna­lazł się on podczas koszenia w bezpośredniej bliskości noży maszyny. Grozi to bowiem uszkodzeniem kosiarki i pora­żeniem użytkownika;

♦     nigdy nie zostawiajmy włączo­nej maszyny bez dozoru. Odda­lając się od niej – nawet na moment – zawsze wyłączajmy silnik!

♦     tak organizujmy pracę, aby podczas koszenia ludzie i zwierzęta znajdował i się z dal a od trawnika.