Naprawa drewnianej więźby dachowej

Naprawa drewnianej więźby dachowej

Drewniana więźba dachowa, zwłaszcza wykonana z nie wysuszonego drewna, po długich latach użytkowania często ulega deformacji. Na skutek zsychania się drewna złącza rozluzowują się i wymagają wzmocnienia lub uszczelnienia. 0 naprawie niektórych elementów więźby dachowej pisaliśmy już . Poniżej przedstawiamy sposoby naprawy lub wzmocnienia innych, narażonych na uszkodzenia miejsc.

Do naprawy drewnianej więźby dachowej należy stosować drew­no suche, impregnowane, bez du­żych sęków, śladów sinizny oraz drewno nie uszkodzone przez owady.

Najczęściej występujące uszko­dzenia elementów drewnianej więźby dachowej to:

♦     butwienie dolnych końców krokwi, złączy oraz deskowa­nia (poszycia),

♦     rozluzowanie się złączy,

♦     ugięcia krokwi.

Osłabione, zbutwiałe dolne końce krokwi można wzmocnić (po uprzednim usunięciu warstwy zniszczonego drewna i ociosaniu krokwi), przybijając z obu stron nakładki z desek (nadbitki) grubo­ści 35-50 mm i szerokości równej szerokości krokwi. Bardzo znisz­czone końce krokwi należy usu­nąć, a uszkodzony odcinek zastą­pić nowym elementem (sztukówką), łącząc go z zachowaną częścią krokwi na zakład zwykły, nie krótszy niż dwie grubości kro­kwi. Tak dopasowaną sztukówkę wzmacnia się gwoździami, śruba­mi i klamrami. Gdy konieczne jest odciążenie krokwi – na czas na­prawy lub na stałe (na przykład przy ciężkim pokryciu dachowym) – połączenia te należy dodatkowo wzmocnić podporami.

Pojedynczą ugiętą krokiew moż­na wyprostować, podstawiając pod nią podporę. Górny koniec podpory należy oprzeć w miejscu największego ugięcia krokwi, a dolny o belkę stropową lub – pośrednio przez podkładkę – o dwie sąsiadujące ze sobą belki stropowe.

Gdy krokiew jest zniszczona tak, że nie nadaje się już do naprawy, należy wymienić ją w całości. Naj­pierw podpiera się łaty – umiesz­czając podporę z jednej strony przeznaczonej do usunięcia kro­kwi. Następnie wystające z łat lub desek gwoździe należy obciąć rów­no z powierzchnią elementów, uważając, aby nie naruszyć pokry­cia. Po ustawieniu nowej krokwi mocuje się do niej – przy użyciu drutu – łaty, zawijając jeden koniec drutu na wkręt wkręcony w koniec łaty, a drugi na gwóźdź wbity w krokiew. Wkręty wkręcamy w de­skowanie od dołu. Nie należy zamiast wkrętów używać gwoździ, gdyż w czasie wbijania łatwo moż­na uszkodzić pokrycie.

Odkształcającą się więźbę dacho­wą o konstrukcji krokwiowo-jętkowej usztywnia się przybijając do krokwi wiatrownice (deski gru­bości co najmniej 25 mm i szeroko­ści 10-15 cm). W każde połączenie deski z krokwią wbija się po dwa gwoździe. Wiatrownice umieszcza się pod i nad jętkami albo tylko nad jętkami pod kątem 35-45° do pozio­mu. Długość wiatrownic powinna być taka, aby łączyły one co naj­mniej trzy krokwie.

Więźbę dachową o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej wzmacnia się w kierunku podłużnym, przybijając pod kątem 45° do pionu miecze. Je­den koniec mocuje się do słupa, dru­gi do płatwi. Dolny koniec miecza powinien opierać się o przybitą do słupa nakładkę. Miecze mogą być przybite z jednej lub z obu stron słupa. Wykonuje się je z desek gru­bości nie mniejszej niż 32 mm i sze­rokości 10 cm. Często zdarza się zbyt duże ugię­cie kalenicy dachowej spowodo­wane dużymi ugięciami krokwi. Przyczyną tego zjawiska może być nadmierne obciążenie krokwi po­kryciem, długie zaleganie śniegu lub zmiana pokrycia z lekkiego na cięższe. W tym wypadku – jeżeli krokwie nie uległy innym uszko­dzeniom – można kalenicę wy­równać za pomocą dodatkowej podpartej płatwi.

Osłabione złącze jętka-krokiew wzmacnia się, przybijając z obu stron złącza nakładki z desek gru­bości co najmniej 25 mm, używa­jąc gwoździ długości równej trzy­krotnej grubości nakładki. Ponadto pod nakładki od strony poddasza należy przybić podpórkę – nakład­kę podpierającą jętkę.

Często, przy zbyt szerokim rozsta­wie krokwi, zdarzają się ugięcia łat lub deskowania. Ugięcie takie usuwa się podpierając konstrukcję na całej wysokości połaci dodatko­wą krokwią.

Zniszczone pojedyncze odcinki łat lub desek można wymienić na nowe bez rozbiórki pokrycia. Wystarczy usunąć zniszczone łaty czy deski tuż przy krokwi, np. za pomocą piły płatnicy albo dłuta, uważa­jąc, aby nie uszkodzić pokrycia dachowego. Następnie należy uciąć nowe odcinki łat lub desek takiej długości, aby można je było umieścić między krokwiami w miejscu wyciętych. Tak przygo­towane odcinki łat lub desek po przybiciu do listew trzeba wsta­wić między krokwie w miejscu usuniętych i przybić do krokwi. W wypadku pokrycia z pa­py, nowe deski przed umieszcze­niem między krokwiami należy posmarować lepikiem.

Rozluzowanie złącza w więźbie dachowej następuje przeważnie na skutek wykonania jej z wilgot­nego drewna. Drewno wysycha, kurczy się i tworzy szczeliny w złączach. Naprawa tego rodzaju uszkodzeń polega przede wszyst­kim na dobiciu wystających gwoź­dzi, dokręceniu nakrętek na śru­bach oraz wprawieniu wstawek lub klinów.