Śmiecie pod płotem

Śmiecie pod płotem

Sąsiad gromadzi stałe nieczystości bezpośrednio przy ogrodzeniu gra­niczącym z moją działką. Składo­wisko to ma szerokość około 2 m i osłonięte jest arkuszem bla­chy postawionej przy siatce ogro­dzeniowej. Leżą tam zużyte, po­rdzewiałe, ociekające smarami podzespoły samochodów, beczki po smarach i olejach, rury i rynny dachowe z rozbiórki. Oprócz tego sąsiad zrzuca tu stosy komposto­wanej roślinności. Nie dość, że wy­gląda to paskudnie, to jeszcze wy­dziela nieprzyjemną woń, a po­nadto padający deszcz spłukuje te brudy i wprowadza w grunt. Lo­kalne władze samorządowe na moją interwencję odpowiedziały, że sprawa ta nie leży w ich kom­petencji. Czy postępowanie sąsia­da jest zgodne z prawem budowla­nym i warunkami technicznymi?

 

Z problemem tym należy zwró­cić się do właściwego miejscowo or­ganu nadzoru budowlanego. Jeśli ten zakwalifikuje zgromadzone przez pańskiego sąsiada stałe nie­czystości jako składowisko odpa­dów, to zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow­lane (Dz.U. nr 89, poz. 414) będzie ono uznane za obiekt budowlany, który wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. W tej sytuacji konieczne będzie wszczęcie postępowania ad­ministracyjnego w celu wyjaśnie­nia, kiedy i na jakiej podstawie powstało to składowisko odpadów.

Jeśli okaże się ono samowolą budowlaną – zostaną podjęte stosowne kroki, w celu jej usunięcia lub za­legalizowania (zgodnie z prawem budowlanym oraz warunkami tech­nicznymi , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Ponadto właściwy organ nadzoru bu­dowlanego wyda decyzję nakazującą usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości (art. 66 Prawa budowlane­go), jeśli obiekt budowlany:

♦   jest w nieodpowiednim stanie technicznym,

♦    swym wyglądem szpeci otocze­nie,

♦   jest użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem bądź w sposób zagrażający zdrowi u ludzi, środowisku lub bezpieczeństwu mienia.