Systemy alarmowe

Systemy alarmowe

Elektroniczne systemy alarmowe chronią lub pomagają chronić mienie przed korzystaniem z niego niezgodnie z wolą właściciela.

Systemy alarmowe chronią przed:

♦    kradzieżą,

♦    celowym zniszczeniem lub uszkodzeniem,

♦     zamianą,

♦     czasowym lub trwałym uniemożliwieniem użyt­kowania pomieszczeń czy urządzeń, także ograni­czeniem lub uniemożliwieniem dostępu do infor­macji,

♦     nieuprawnionym użytkowaniem,

♦    przechwyceniem informacji zawartych w doku­mentach lub na innych nośnikach,

♦     napadem,

♦    dostępem do rejonów chronionych osobom do tego niepowołanym oraz

♦    zwiększają skuteczność służb interwencyjnych.

Spełnienie wielu wymienionych funkcji może oka­zać się problematyczne, jeśli elektroniczny system

alarmowy nie zostanie wsparty zabezpieczeniami

mechanicznymi i zapewnieniem interwencji. Dobór środków ochrony, a więc i cena systemu ustalana jest na podstawie analizy zagrożeń. Gdy zagrożenie jest wyjątkowo duże, może okazać się, że ochrona musi dotyczyć każdej części obiektu, nawet stropów i podłóg. Często zdarza się bowiem, że przestępcom łatwiej jest przebić się przez strop niż wejść przez – kontrolowane przez całą dobę

–    drzwi czy okna. Takie włamania zdarzają się nawet do miejsc, gdzie spodziewany łup nie przekracza 200 tys. zł, dlatego nie powinno się ich lekceważyć.

■ Czynnik czasu

Nadrzędną zasadą wszystkich systemów ochrony jest doprowadzenie do tego, aby czas potrzebny do podjęcia skutecznej interwencji po wszczęciu alarmu był na tyle krótki, żeby przestępca nie zdołał uczynić istotnych szkód w chronionym obiekcie. Konieczne zatem jest ustalenie, jakie szkody mogą być traktowane jako mało istotne oraz jaki czas jest potrzebny – w najmniej korzystnych warunkach

–    do podjęcia interwencji przerywającej przestępcy dalszą działalność.

System alarmowy może wykrywać przestępcę:

♦     wewnątrz pomieszczeń chronionych, czyli po przełamaniu zabezpieczeń mechanicznych;

♦     przy próbie dostania się do obszaru chronionego, czyli w trakcie forsowania zabezpieczeń mecha­nicznych;

♦     przy próbie podejścia do zabezpieczonego obiektu lub przy próbie wrzucenia lub wyjęcia przedmio­tów z chronionego obiektu.

Wybór jednego z tych miejsc oznacza naszą zgodę na określoną wielkość strat, na sposób przesyłania sygnału alarmowego i sposób interwencji oraz wza­jemne współdziałanie zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych.

Jeśli wartość zgromadzonego mienia nie jest bardzo duża, system może wykrywać przestępcę dopiero po jego wejściu w strefę chronioną. Jeśli chronio­ne jest mienie dużej wartości lub takie, którego utrata mogłaby doprowadzić do dużych szkód, lub gdy istnieje zagrożenie życia, system ochrony po­winien wykrywać już samą próbę wejścia w strefę chronioną. Gdy zachodzi konieczność ochrony przed próbą zniszczenia sprzętu, na przykład przez wrzucenie do pomieszczeń substancji nisz­czących, wykrywane powinno być już podchodze­nie do chronionego obiektu lub próba wykonania otworu.

■ Systemy ochrony zewnętrznej – ochrona między płotem a wnętrzem domu

Jak widać, intruza można wykryć już podczas po­konywaniu płotu – strefa A – i to bez względu na sposób przechodzenia. Sygnalizowane może być wdrapywanie się, przecinanie siatki, a nawet wy­konywanie podkopu.

Systemy przeznaczone do wykrywania między płotem a zewnętrzną ścianą domu – strefa B – mogą być montowane nad powierzchnią ziemi lub układane pod nią. Systemy, których elementy wykrywające umieszczane są nad ziemią, często są wrażliwe na fałszywe alarmy powodowane przez psy, a nawet fruwające śmieci. Systemy montowane pod ziemią niejednokrotnie mają możliwość regulacji progu wykrywania. Większość systemów podziemnych jest wrażliwa na tworzenie się skorupy lodowej, zwłaszcza je­śli warstwa śniegu jest gruba. Najmniej wrażli­wy na tworzenie się zmarzliny jest system impedancyjny.

Do wykrywania pokonywania ścian, okien czy drzwi – strefa C – mogą służyć elementy umiesz­czane zarówno na zewnętrznej stronie ściany, w ścianie lub w oknie czy drzwiach, jak i monto­wane wewnątrz pomieszczenia. Moment wykry­wania nie musi być związany z miejscem zamoco­wania elementu detekcyjnego – zależy on przede wszystkim od zasady działania elementu. Kabel sensorowy i system światłowodowy można wykorzystać do sygnalizacji prób przebicia ścian i stropów.

Największy możliwy do osiągnięcia stopień zabez­pieczenia przy najniższych kosztach można uzy­skać, gdy trzy rodzaje ochrony (zabezpieczenia mechaniczne zwane czasami pasywnymi, systemy elektroniczne, ochrona osobowa) wzajemnie się uzupełnianiają.

■ Prawo a systemy alarmowe

Z punktu widzenia możliwości, jakie daje technika, oczywiste wydaje się, że optymalnym rozwiązaniem jest jak najwcześniejsze wykrywanie przestępstwa. Niestety obowiązujące obecnie przepisy prawa zdają się nie potwierdzać tej tezy.

Zdarza się, że złodziej złapany na próbie włamania do samochodu lub w trakcie przecinania kłódek do sklepu zostaje następnego dnia zwolniony ze wzglę­du na tzw. znikomą szkodliwość czynu. W orzecznictwie Sądu Najwyższego kradzież z wła­maniem ma bowiem miejsce nie z chwilą włamania (tak jak to jest potocznie rozumiane), lecz dopiero z chwilą zaboru mienia w celu przywłaszczenia.

W pewnych sytuacjach można wykorzystywać art. 129 kw, który jako wykroczenie przeciwko mie­niu traktuje wyrób, posiadanie i nabywanie wytry­chów, kluczy i narzędzi przeznaczonych do kradzieży. Dlatego, między innymi, należy stosować takie za­bezpieczenia mechaniczne, które uniemożliwiają przestępcy włamanie bez specjalnych narzędzi.