Dom z termomuru

Dom z termomuru

Zamierzam postawić dom z tzw. termomuru, czyli styropianowych pustaków zalewanych betonem. Jest to technologia bardzo energo­oszczędna. Czy z tego tytułu mo­gę liczyć na preferencje w kredy­towaniu?

 

Rzeczywiście, ta technologia w po­łączeniu z innymi elementami o do­brej charakterystyce termicznej (okna, zwartość bryły, izolacje podłóg i stropów) powinna dać w re­zultacie dom, do ogrzania którego będzie potrzeba znacznie mniej energii niż do ogrzania domu budo­wanego kilka lat temu, spełniają­cego jedynie graniczne wymagania aktualnej normy cieplnej.

Jedyną preferencją, na którą można w ta­kim wypadku liczyć, jest korzyst­niejsza sytuacja przy określaniu zdolności spłaty kredytu – bowiem w przyszłym budżecie rodziny wy­datki na ogrzewanie będą mniejsze niż przeciętnie. Większa będzie zatem nadwyżka przeznaczona na ra­tę spłaty kredytu, a więc i kwota pożyczki mogłaby być nieco wyższa niż w wypadku domu o przeciętnym zu­życiu energii.