Tynki gipsowe na mokro

Tynki gipsowe na mokro

Tynki gipsowe są w ostatnich latach coraz częściej stosowane do wykańczania powierzchni ścian wewnętrznych. Stosuje się nie tylko płyty kartonowo-gipsowe – tzw. suche tynki, ale również mokre wyprawy jednowarstwowe, nakładane ręcznie lub za pomocą agregatu tynkarskiego.

Gips jest jednym z najdłużej stosowanych materia­łów budowlanych. Wykorzystuje się go do produkcji zapraw tynkarskich, szpachli i klejów, płyt gipsowo-kartonowych, elementów dekoracyjnych oraz ele­mentów do budowy ścian.

Wewnętrzne tynki gipsowe można stosować zarów­no w budownictwie ogólnym, jak i mieszkaniowym. Głównymi zaletami tynków gipsowych są:

♦    wchłanianie nadmiernej wilgoci, magazynowanie jej, a gdy jest zbyt sucho, oddawanie jej do otocze­nia – zapewnia to dobry klimat w pomieszczeniu;

♦     dobra izolacyjność cieplna – powierzchnia tynku, w którego porach zawarte jest powietrze, stwa­rza poczucie „ciepłej ściany”;

♦    niepalność i ogniochronność – do czasu całkowi­tej utraty wody związanej chemicznie pożar się nie rozprzestrzenia, a temperatura na powierzch­ni tynku wynosi 100-125°C;

♦     dobra przyczepność do wszystkich podłoży;

♦     szybkie wysychanie – zależnie od grubości tynku, wilgotności i temperatury powietrza oraz dosta­tecznej wentylacji pomieszczenia tynk wysycha od 7 do 14 dni.

Gipsowa zaprawa tynkarska, przeznaczona do wyko­nywania jednowarstwowych tynków wewnętrznych, jest suchą mieszanką gipsu budowlanego, mączki wapiennej, wapna hydratyzowanego oraz dodatków modyfikujących.

Stosunkowo długi, jak na gips, czas wiązania ułatwia nałożenie tynku oraz wykończenie jego powierzchni.

■    Przygotowanie pomieszczenia

Przed przystąpieniem do tynkowania należy:

♦    wykonać prace instalacyjne,

♦     zamontować stolarkę okienną i drzwiową,

♦     skuć nacieki betonu powstałe podczas betonowa­nia stropów i nadproży oraz występy murów,

♦    wyrównać ubytki,

♦     zabezpieczyć antykorozyjnie wszystkie metalowe powierzchnie, które będą stykały się z tynkiem,

♦     zabezpieczyć folią okna, ościeżnice i grzejniki. W pomieszczeniach temperatura nie powinna być niższa niż 5°C. Podłoża mocno chłonące wodę należy zagruntować środkiem gruntującym odpowiednio dobranym do podłoża.

■    Nakładanie tynku agregatem

Gotowe zaprawy tynkarskie przeznaczone są do tyn­kowania ręcznego – na przykład zaprawa GT-R lub mechanicznego – na przykład zaprawa GT (o wyko­nywaniu tynków ręcznie napiszemy osobno). Tynki gipsowe układane mechanicznie wykonuje się agre­gatem tynkarskim, na przykład produkcji polskiej, niemieckiej lub włoskiej, zasilanym prądem 380 V. Po wymieszaniu zaprawa podawana jest pod ciśnieniem wężem średnicy 35 mm.

Przystępując do tynkowania, należy wyznaczyć po­wierzchnię tynku. Aby tynki były wysokiej klasy, a wszystkie stykające się płaszczyzny do siebie pro­stopadłe, do tynkowanej płaszczyzny przymocowuje się listwy prowadzące, a na wypukłych narożnikach – listwy kątowe. Zależnie od długości i kształtu ścia­ny oraz długości łaty listwy mocuje się co 1,5-2 m. Powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, aby nie ulegały korozji w kontakcie z gipsem. Na podłoże tynk nakłada się końcówką agregatu tyn­karskiego. Końcówkę należy prowadzić ruchem cią­głym, prostopadle do powierzchni podłoża w odle­głości 10-15 cm. Ściany obrzuca się zaprawą od góry poziomymi warstwami, posuwając się ku dołowi.

■ Właściwości tynku z suchej zaprawy tynkarskiej GT

♦    Czas obróbki – 120-150 minut, zależnie od pod­łoża i temperatury.

♦    Średnia grubość tynku – 10 mm (minimum 8 mm).

♦    Wydajność – ze 100 kg uzyskuje się około 85 1 zaprawy.

♦    Zużyci e – 1,1 kg na warstwę grubości 1 mm na po- wierzchni lm2.

Wysychanie – średnio 14 dni, zależnie od grubo­ści tynku, wilgotności i temperatury powietrza oraz sposobu wentylowania pomieszczenia.

 

Prace tynkarskie powinny być tak zorganizowane, aby prowadzić je bez przerw. Łączenie świeżego tynku z położonym dawniej powoduje odspajanie się tych warstw. Dlatego tynki gipsowe powinno się nakładać jednowarstwowo. Podczas tynkowania – jeśli konsy­stencja zaprawy jest odpowiednio dobrana – zaprawa dobrze trzyma się podłoża i nie opada na posadzkę.

■ Obróbka tynku

Bezpośrednio po wykonaniu narzutu należy zgrubnie go ściągnąć i wyrównać za pomocą łaty aluminiowej. W ten sposób uzyska się jednakową grubość narzutu na całej tynkowanej powierzchni. Jeśli na powierzchni powstały jakiekolwiek zagłębienia, należy wypełnić je zaprawą, a następnie ponownie wygładzić powierzchnię łatą. Po częściowym związaniu zaprawy – po godzinie – należy ścianę wyrównać aluminiową łatą trapezo­wą wykorzystując narożniki jako prowadnice łat. Po przeschnięciu tynków skrapia się je wodą i zacie­ra nierówności gąbką. Ostatnią czynnością jest wy­gładzenie tynku specjalną pacą metalową – żyletką. Jakość tynku zależy od poprawnego wykonania każ­dej z wymienionych czynności. Prace te najlepiej po­wierzyć dobrze wyszkolonej i zgranej ekipie tynka­rzy, dysponującej dobrym sprzętem.

Do wykonywania jednowarstwowych tynków gipso­wych za pomocą agregatu najczęściej stosuje się: + gipsową zaprawę tynkarską GT firmy

Dolina Nidy – w cenie 10,3 zł za worek 40 kg, + tynk maszynowy MP 75 firmy Knauf – w cenie 20,9 zł za worek 30 kg.