Co nowego w budownictwie

Co nowego w budownictwie

Przedstawiamy niektóre technologie i materiały budowlane spośród prezentowanych na tegorocznych targach berlińskich. Rozwiązania te nie są jeszcze dostępne na polskim rynku, ale naszym zdaniem warte upowszechnienia.

■ Materiały ścienne

Rozwój produkcji nowoczesnych materiałów ściennych zmierza do osiągnięcia coraz lepszej izolacyj­ności cieplnej przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów na roboci­znę. Tradycyjne technologie coraz częściej zastępowane są przez ma­teriały, z których można budować ciepłe ściany jednowarstwowe. Przykładem takich tendencji są materiały systemu BISOTHERM. Produkowane z betonu lekkiego, którego podstawowym składni­kiem jest granulat pumeksowy, charakteryzują się bardzo niską zdolnością przewodzenia ciepła i dobrą izolacyjnością akustyczną. Współczynnik przenikania ciepła k0 ściany grubości 36,5 cm, wyko­nanej z bloczków o wymiarach 24,7 x 36,5 x 23,8 cm i masie około 15 kg wynosi 0,30 W/(m2-K). W skład systemu wchodzą bloczki o zróżnicowanych wymiarach, wy­trzymałości, kształtach i przezna­czeniu. Drążone lub pełne pozwala­ją na wznoszenie wszystkich typów ścian – wewnętrznych, zewnętrz­nych oraz kolankowych. Dostępne są również bloczki węgarkowe;

wbudowywane wokół otworów drzwiowych chronią przed powsta­waniem mostków cieplnych. Ele­menty mają na bokach „zamki”- wyfrezowane pióra i wpusty – ułatwiające ich wzajemne zesta­wianie. Produkowane są też ele­menty narożnikowe – z „zamkami” tylko na jednym boku.

Dzięki specjalnym elementom możliwe jest budowanie ścian pod kątem 45 lub 135°. Ofertę uzupełniają elementy nadprożowe i kasety pozwalające na montaż rolet zewnętrznych. Do murowania oferowane są spe­cjalne ciepłochronne zaprawy. Ele­menty są łatwe w obróbce – moż­na je przycinać zwykłą ręczną piłą. Szybkie wykonywanie ścian umoż­liwia również inne rozwiązanie – system kształtek styropiano­wych. Wprawdzie kształtki styro­pianowe produkowane są już w Polsce, jednak oferta niemiecka jest wciąż znacznie bogatsza. Róż­norodność elementów umożliwia swobodne kształtowanie bryły bu­dynku – łączenie ścian pod dowol­nym kątem, a nawet budowę ścia­ny na planie wycinka okręgu.

Oferowane są dwa systemy. W pierwszym z nich – AAB – przednia ścianka styropianowa wszystkich standardowych ele­mentów połączona jest z tylną za pomocą specjalnych łączników z tworzywa. Rozmieszczone co 20 cm łączniki stanowią dodat­kowo podparcie pod pręty zbrojeniowe, a dzięki temu, że są wi­doczne na ściankach zewnętrz­nych, ułatwiają prace wykończeniowe – pełnią funkcję rusztu. Bezpośrednio do nich przy­kręca się wewnętrzne płyty okła­dzinowe. Na zewnątrz mogą być wykorzystane na przykład jako stelaż pod siding. W drugim systemie – Euromac 2 – kształtki, z których buduje się ściany zewnętrzne, są jednostron­nie orapowane – obrzucone cienką warstwą zaprawy. Tak wykończone elementy łatwiej jest otynkować, a podczas budowy zabezpieczone są przed niszczącymi styropian promieniami ultrafioletowymi. Ciekawym rozwiązaniem są płyty do budowy ścian działowych.

Sto­suje się je powszechnie w domach nowo budowanych oraz przy modernizacji starych budynków. Można z nich budować ściany działowe, w które bez problemów wbi­ja się gwoździe. Panel podstawowy składa się z rdzenia z płyty paź­dzierzowej oklejonego z obu stron pojedynczą warstwą płyty gipsowo-kartonowej. Wpusty wyfrezowane w dłuższych krawędziach pozwalają na łączenie sąsiadujących elementów na wklejane „obce pió­ro”. W rdzeniu, na całej długości płyty, 15 cm od krawędzi, są wyfrezowane kanały 20 x 20 mm do pro­wadzenia przewodów elektrycz­nych, zakryte płytą gipsową. Aby wykonać instalację, wystarczy zro­bić otwory na puszki. Budowę ścianki działowej rozpo­czyna się od zamocowania do po­sadzki i stropu drewnianych listew-prowadnic. Można zastąpić je specjalnymi kątownikami lub ceownikami. Pierwszą płytę utrzy­muje w pionie przykręcana do ściany listwa-pióro. Na narożni­kach płyty łączy się na styk przez sklejenie lub za pomocą specjal­nych słupków, w których mocuje się pióra. Po zestawieniu płyt miej­sca ich połączenia szpachluje się.

Panel podstawowy ma grubość 54 lub 70 mm, masę 30 lub 36 kg/m2 i charakteryzuje go odporność ogniowa wynosząca 45 minut. Do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach izolacyjności aku­stycznej przeznaczone są odpo­wiednie typy ścianek izolacyjnych. Są one kompozycją dwóch warstw płyt podstawowych i warstwy weł­ny mineralnej. Możliwych jest kil­ka wariantów różniących się izola­cyjnością akustyczną i zwiększoną odpornością ogniową. Najgrubszy panel ma odporność ogniową po­wyżej 120 minut i izolacyjność akustyczną 56 dB. Płyta taka ma grubość 200 mm i masę 74 kg/m2.

■ Materiały podłogowe

Producenci materiałów wykończe­niowych wprowadzają oprócz no­wych wzorów również nowe roz­wiązania w doborze i łączeniu różnych materiałów. Przykładem są płyty podłogowe URSA, po ich ułożeniu otrzymuje się gotową posadzkę nie wymagającą cyklinowania i dodatkowych czynności zabezpieczających. Płyty o powierzchni 1 m2 składają się z trzech warstw. Spód stanowi warstwa twardej wełny szklanej. Pełni ona kilka funkcji. Jest izola­cją termiczną, co pozwala na ukła­danie posadzki na zimnym stro­pie. Jednocześnie stanowi war­stwę skutecznej izolacji akustycznej. Dodatkowo dzięki pewnej sprężystości pozwala ni­welować drobne nierówności pod­łoża, co znacznie ułatwia układa­nie. Środkową, nośną warstwę sta­nowi płyta wiórowa. Jej brzegi mają pióro i wpust umożliwiające trwałe i stabilne połączenie, które wzmacnia się klejem. Płyta wykończona jest laminatem o ziarni­stej strukturze lub cienką war­stwą wyszlifowanego i zakonser­wowanego drewna: wiśniowego, klonowego albo bukowego. Płyty mogą nie mieć ozdobnej po­wierzchni, a tylko surową płytę wiórową.

Połączenie trzech materiałów w jednej płycie pozwala na skróce­nie czasu układania przez zastą­pienie kilku czynności technolo­gicznych jedną oraz wyeliminowa­nie wszelkich „mokrych” prac związanych z wykonywaniem wylewki jastrychowej pod posadzkę. Płyty wielowarstwowe umożliwia­ją wykonanie tzw. podłogi pływają­cej. W celu zapewnienia odpowied­niej izolacji akustycznej należy podczas układania płyt, ułożyć wzdłuż ścian wąski pasek niewidocznej po zamaskowaniu wełny szklanej, izolującej posadzkę od konstrukcji budynku. W ten sposób zapobiega się przenoszeniu dźwię­ków do sąsiednich pomieszczeń.

■ Materiały izolacyjne

Od kilku lat stale rosnącym powo­dzeniem cieszą się materiały natu­ralne, często nazywane ekologicz­nymi. Cenne są zwłaszcza takie, które powstają z materiałów od­padowych – na przykład z celulo­zy pozyskanej z przerobu makula­tury. Oprócz dostępnych także i w Polsce zasypek, produkowane są płyty celulozowe Homatherm. Służą one do docieplania ścian ze­wnętrznych, poddaszy użytko­wych oraz do wypełniania ścian szkieletowych.

Innym materiałem naturalnym wykorzystywanym do ocieplania jest bawełna. Firma Isocoton pro­dukuje z niej zasypki oraz maty. Na uwagę zasługują również nowe rozwiązania, na przykład w dzie­dzinie ocieplania dachów. Ocieple­nie dachu nad poddaszem użytko­wym można wykonać najłatwiej, układając materiał termoizolacyjny od zewnątrz, na gotowym desko­waniu. Takie prowadzenie prac jest wygodne zarówno w nowo wzno­szonych budynkach, jak i podczas modernizacji (na przykład w trak­cie wymiany pokrycia dachowego). Docieplenie można wykonać wtedy bez konieczności prowadzenia prac wewnątrz pomieszczeń. Materiał termoizolacyjny powinien być tak zamocowany do połaci dachu, aby się nie zsunął.

Rozwiązanie zaproponowane przez firmę ISOVER jest proste i polega na zastosowaniu do ocie­plania dwóch materiałów: wełny mineralnej i wełny szklanej. Do połaci dachu mocuje się poziomo, za pomocą długich wkrętów, fa­brycznie przygotowane pasy twar­dej wełny mineralnej. Przestrzeń pomiędzy nimi wypełnia się matą z wełny szklanej. Powstaje w ten sposób ciągła warstwa materiału termoizolacyjnego jednakowej grubości, o jednolitych parame­trach izolacyjnych, bez mostków termicznych. Wełna szklana jest w tej metodzie docieplania pod­stawowym materiałem. Zastoso­wana została ze względu na dobre parametry izolacyjne oraz małą masę ułatwiającą transport i ukła­danie. Wełna mineralna jest wyko­rzystana nie tylko jako izolacja termiczna, ale również zabezpie­cza maty z wełny szklanej przed zsuwaniem się.

Do tak ułożonej termoizolacji mo­cuje się kontrłaty, przykręcając je długimi śrubami do krokwi. Na­stępnie przybija się łaty i układa materiał pokryciowy, na przykład dachówkę. Wytrzymałość wełny mineralnej na obciążenia mechaniczne zapewnia trwałość takiej konstrukcji.

System ten pozwala zaoszczędzić czas oraz uzyskać ciągłą izolację termiczną.

■ Pozyskiwanie energii

Nowym rozwiązaniem w dziedzi­nie pozyskiwania energii słonecz­nej jest system LOBA-SEA. Łączy on w sobie dwie idee: docieplanie bu­dynku, a więc ochronę przed stra­tami ciepła oraz jednoczesne pozy­skiwanie darmowej energii. Pomysł polega na wkomponowaniu w fasa­dę budynku kapilarnej maty będącej kolektorem. Mata to sieć cien­kich rurek połączona z przewoda­mi zbiorczymi. Wypełniona jest płynem, którego temperatura ro­śnie wraz z nagrzewaniem się fasa­dy pod wpływem działania promie­ni słonecznych. Ciepły płyn prze­chodzi następnie przez urządzenie, w którym pozyskiwana jest ener­gia. System przewodów jest moco­wany do wełny mineralnej na cien­kiej warstwie kleju za pomocą pro­stych klipsów. Na tak ułożoną matę nakłada się kolejną warstwę kleju, siatkę z włókna szklanego i wypra­wę tynkarską w sposób charaktery­styczny dla dociepleń metodą lekką mokrą.

Nowy system umożliwia pozyski­wanie energii do ogrzewania wo­dy użytkowej i wspomagania tra­dycyjnego ogrzewania. Można go zainstalować w prosty sposób, bez potrzeby wykonywania dodatko­wych elementów nośnych. Prace można prowadzić jednocześnie z docieplaniem budynku. Zastosowanie ukrytego w ścia­nach kolektora jest możliwe na­wet w budynkach o zabytkowym charakterze, bowiem elewacja bu­dynku po termorenowacji nie zmienia się.

Inną możliwość pozyskiwania energii słonecznej daje system docieplenia SOLAR firmy STO AG. W tradycyjne ocieplenie wbudo­wuje się w wybranych miejscach transparentne płyty kapilarne po­kryte tynkiem szklanym. Akumulują one energię słoneczną, a na­stępnie odprowadzają ją do wnę­trza budynku. W systemie tym nie ma żadnych przewodów – pozy­skana energia słoneczna przekaza­na jest bezpośrednio do pomiesz­czenia, na którego ścianie ze­wnętrznej umieszczono płytę kapilarną. W odróżnieniu od do­tychczas proponowanych rozwią­zań z wbudowanymi panelami szklanymi, ten nie wymaga rolet przysłaniających „kolektory” w upalne, letnie dni. Tynk szklany ma powierzchnię ziarnistą odpo­wiednio dobraną, aby rozpraszać promienie latem, a absorbować energię zimą.