Stara budowa, nowe pozwolenie

Stara budowa, nowe pozwolenie

Jestem właścicielem działki i stoją­cego na niej nie wykończonego do­mu jednorodzinnego. Budowę roz­począłem w latach 60-tych po otrzy­maniu zezwolenia. Ze względów rodzinnych musiałem przerwać bu­dowę domu na etapie stanu suro­wego zamkniętego. Od tego czasu niektóre elementy (okna, dachówki itp.) uległy zniszczeniu. W tym ro­ku wykonałem remont dachu z za­miarem dokończenia całej budowy. Czy mogę skorzystać z ulgi bu­dowlanej i jakich formalności mu­szę dokonać, aby ulga ta mi przy­sługiwała? W urzędzie gminy do­wiedziałem się, że powinienem uzyskać nowe pozwolenie na bu­dowę. Czy oznacza to konieczność sporządzenia inwentaryzacji obec­nego stanu, nowego projektu i do­kumentacji domu?

 

Ustawa o podatku do­chodowym od osób fizycznych nie uzależnia prawa do odliczenia wydatków na wskazane w niej cele od uzyskania pozwolenia na budo­wę. Podatnik może skorzystać z „dużej ulgi mieszkaniowej”, jeżeli rozbudowuje dom, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wszelkie wydatki muszą być udo­kumentowane fakturą (rachunkiem) wystawionym przez podatnika VAT, nie zwolnionego z płacenia tej daniny (art. 26 ust. 6. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zezwolenie na budowę otrzymane w latach 60-ych jest już nieważne. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane rozpo­częcie budowy bez otrzymania de­cyzji o pozwoleniu na budowę (i poprzedzającej ją decyzji o wa­runkach zabudowy i zagospodarowa­nia terenu) należy traktować jako samowolę budowlaną. W art. 48 za­warto bezwzględny nakaz przymuso­wej rozbiórki każdego obiektu re­alizowanego bez wymaganego pozwo­lenia na budowę. Tylko samowolna budowa zakończona przed 1 stycz­nia 1995 r. może w niektórych wy­padkach zostać zalegalizowana na podstawie przepisów starego prawa budowlanego.

Biorąc powyższe pod uwagę, powi­nien Pan jak najszybciej złożyć w urzędzie gminy dokumenty nie­zbędne do uzyskania decyzji o wa­runkach zabudowy i zagospodaro­wania terenu, a po jej otrzymaniu złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. We wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzen­nym) inwestor powinien określić:

♦    granice terenu objętego wnio­skiem,

♦    funkcję i sposób zagospodaro­wania terenu oraz charaktery­stykę zabudowy i zagospodaro­wania terenu,

♦   zapotrzebowanie na wodę, energię i sposób odprowadza­nia lub oczyszczania ścieków oraz inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej, a w szczególnych wypadkach sposób unieszkodliwiania od­padów,

♦  charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko lub jego wykorzystanie (jeżeli nie nałożono obowiązku wykonania oceny oddziaływania na śro­dowisko).