Spór o mur

Spór o mur

Pan X wybudował ogrodzenie pełne z pustaków i cegieł o łącznej wyso­kości 1,70 m ponad teren. W wyni­ku interwencji jego sąsiadki, pani Y, pracownik naszego urzędu rejono­wego dokonał oględzin ogrodzenia. Poinformowaliśmy panią Y, że ogro­dzenie wykonane między działkami nie wymaga pozwolenia na budo­wę. Pani Y skierowała pismo do wo­jewody, w którym zażądała rozbiór­ki wybudowanego ogrodzenia. Urząd wojewódzki przychylił się do argumentów pani Y i zasugerował podjęcie w tej sprawie działań na podstawie art. 50 i 51 Prawa bu­dowlanego.

Czy powyższe przepisy upoważnia­ją organ do ingerencji w sprawę bu­dowy nie wymagającej pozwolenia lub zgłoszenia, jeżeli nie zagraża ona bezpieczeństwu ludzi i mienia ani nie zagraża środowisku?

 

Zgodnie z prawem budowlanym budowa ogrodzeń, z wyjątkiem przy­legających do dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych, nie wymaga uzyskania pozwolenia na bu­dowę (art. 29 ust. 1 pkt 7) ani zgłoszenia właściwemu organowi (art. 30 ust. 1). Organ może jed­nak wstrzymać postanowieniem pro­wadzenie robót budowlanych w sytu­acjach innych niż określone w ort. 48, a nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia – jeśli są one wykonywane w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeń­stwa ludzi lub mienia bądź zagro­żenie środowiska. Dotyczy to przede wszystkim samego sposobu prowadzenia takich robót.

Wart. 48 ust.l pkt 3 jest mowa o wykony­waniu takich robót „w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwole­niu bądź przepisach”. Zgodnie z § 42 ust. 1 rozporządze­nia ministra gospodarki prze­strzennej i budownictwa z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warun­ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu­owanie, ogrodzenie powinno być ażurowe co najmniej powyżej 0,6 m od poziomu terenu, chyba że ko­nieczność budowy innego ogrodze­nia wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania prze­strzennego albo wymagań ochrony akustycznej lub warunków użytko­wania działki.

Ogrodzenie nie musi zatem być ażu­rowe do 60 cm, licząc od poziomu terenu, natomiast wyżej musi być ażurowe. Opisane ogrodzenie nie spełnia tego wymogu. Ochronę uza­sadnionych interesów osób trze­cich, przewidzianą w prawie budow­lanym, zapewnia się przede wszyst­kim przez przepisy techniczno-budowlane, a zatem o naruszeniu konkretnych intere­sów osób trzecich można mówić wów­czas, gdy zostały naruszone kon­kretne przepisy (tak jak w opisa­nym zdarzeniu).

Należy zwrócić uwagę, że osoba za­interesowana może także domagać się ochrony swych praw w postępo­waniu cywilnym, albowiem opisana sprawa wkracza w sferę tzw. prawa sąsiedzkiego – czyli problematykę normowaną w kodeksie cywilnym.