Podłączamy zmywarkę

Podłączamy zmywarkę

Osoby nie lubiące zmywania naczyń często marzą o maszynie, która by za nich wykonywała to przykre zajęcie, czyli o zmywarce.

Jeśli mamy fundusze na jej zakup (są one nieco droższe od pralek au­tomatycznych) i miejsce na jej usta­wienie (szerokość 45 lub 60 cm, głębokość 60 cm) to pozostaje tyl­ko podłączyć zasilanie i odprowa­dzenie wody.

Zmywarkę do naczyń można pod­łączyć nawet wtedy, gdy istniejąca instalacja wodno-kanalizacyjna w kuchni nie jest do tego przysto­sowana.

O zamontowaniu dodatkowych za­worów czerpalnych i podejść ka­nalizacyjnych myśli się zazwyczaj dopiero wtedy, gdy już wszystkie instalacje są wykonane. Instalato­rzy również rzadko proponują ich wykonanie, choć można zrobić to stosunkowo tanio i niskim nakła­dem pracy pobierając opłatę za wykonanie dodatkowego punktu. A i inwestorzy – licząc się z dodat­kowymi kosztami – często z przy­łączy tych rezygnują. Dopiero po pewnym czasie, już po zakończe­niu budowy, zaczynamy myśleć o nowych inwestycjach i wtedy żałujemy, że przyłączy tych nie wykonaliśmy od razu. Na szczę­ście istnieje możliwość szybkiego przystosowania istniejącej instala­cji do podłączenia zmywarki.

■ Koszty

Elementy potrzebne do podłącze­nia urządzenia, czyli trójdrogowy zawór czerpalny 3/4″, przedłużka 3/4″, uszczelki i element syfonu zlewozmywakowego z bocznym podłączeniem, można kupić w większości sklepów z artykuła­mi instalacyjnymi. Zawór, prze­dłużka i uszczelki sprzedawane są w kompletach w cenie 10-12 zł. Element syfonu kosztuje 2-3 zł. Można też dokupić cybant średni­cy 30 mm w cenie 50-80 gr. Całko­wity koszt części wyniesie więc około 15 zł. Do montażu potrzeb­ny jest klucz piaski 30 mm i śru­bokręt.

Zmywarki standardowo wyposa­żone są w węże doprowadzające i odprowadzające wodę (długości 1,2-1,5 metra). Jest to wystarczają­ca długość w wypadku usytuowa­nia obok zlewu. Jeśli zaś zmywar­ka i zlew przedzielone będą szafką czy kuchenką to węże mogą oka­zać się za krótkie. Należy wtedy dokupić dłuższe przewody. W sklepach dostępne są węże do­prowadzające wodę (do 5 m w ce­nie 12-15 zł) i odprowadzające wo­dę (do 4 m w cenie 8-11 zł). Wy­miana przewodów jest prosta i można wykonać ją samemu.

■ Podłączenie wody

Pracę rozpoczynamy od zakręcenia w domu lub mieszkaniu – głów­nego zaworu wodociągowego i spuszczenia wody z instalacji. W domach jednorodzinnych wska­zane jest podczas spuszczania wo­dy odkręcenie dwóch zaworów najniżej położonego i drugiego na wyższej kondygnacji. Umożliwi to łatwy dopływ powietrza ponad poziom wody i szybkie opróżnie­nie rur. Jeśli odkręcimy tylko jeden kran, wodę może zatrzymać – na przykład w łazienkowym podgrze­waczu ciepłej wody – podciśnienie powietrza, które wytworzy się w przewodach położonych najwy­żej. Woda pozostała w instalacji po zdjęciu baterii będzie spływała po ścianie.

Dopiero po opróżnieniu instalacji można demontować baterię zle­wozmywakową. Odkręcamy ją klu­czem płaskim 30 mm. Na prze­wodzie zimnej wody (większość zmywarek zasilana jest tylko zim­ną wodą) montujemy trójdrogowy zawór czerpalny wkręcając go tym samym kluczem. W przewód ciepłej wody wkręcamy zaś przedłużkę o tej samej długości, co za­wór czerpalny. Przed wkręceniem elementów należy pamiętać o za­łożeniu uszczelek. Na tak przygo­towane połączenie nakręcamy uprzednio zdemontowaną baterię zlewozmywakową. Następnie na końcówkę węża, który dopro­wadza wodę do zmywarki nakła­damy uszczelkę z półkolistym fil­trem siatkowym, po czym wąż przykręcamy do zaworu czerpal­nego. Uszczelka z filtrem siat­kowym stanowi standardowe wy­posażenie wszystkich zmywarek i znajduje się najczęściej w jednej torbie foliowej wraz z instrukcją obsługi urządzenia. Wszystkie wymienione połączenia uszczelniane są gumowymi uszczelkami. Montaż elementów nie wymaga zatem użycia pakuł. Opisane podłączenie wody wyko­nano w kuchni wyposażonej w ba­terię ścienną. W wypadku baterii sztorcowej podłączenie takie wy­konuje się identycznie. Biegnący nad zlewem wąż doprowadzający wodę nie podnosi jednak walorów estetycznych kuchni. Dlatego też przy bateriach sztorcowych podłą­czenie lepiej wykonać pod zle­wem.

■ Odprowadzenie ścieków

Najprostszym sposobem pozbycia się brudnej wody ze zmywarki jest zahaczenie przewodu odpro­wadzającego o zlew. Nie polecamy go absolutnie. Pomijając już względy estetyczne rozwiązanie to stwarza duże niebezpieczeń­stwo zalania kuchni. Znacznie lepszym, a również prostym sposobem jest wymiana górnego elementu syfonu zlewo­zmywakowego. W tym celu odkrę­camy śrubę mocującą syfon do ko­mory zlewu położonej bliżej zmy­warki i wykręcamy element syfonu. Po przełożeniu uszczelki do kształtki z bocznym podłącze­niem całość skręcamy. Na karbowaną końcówkę kształtki nasadza­my wąż ściekowy. Aby mieć pewność, że przewód się nie zsu­nie, można ścisnąć go cybantem. Ważne jest, aby przewody zarów­no doprowadzające wodę, jak i od­prowadzające nie miały załamań i fałd.

■ Podłączenie elektryczne

Kabel elektryczny wszystkich zmywarek zakończony jest wtycz­ką z uziemieniem. Kontakt w kuchni również powinien być uziemiony. Przed wsadzeniem wtyczki do kontaktu należy sprawdzić na tabliczce znamiono­wej, czy urządzenie dostosowane jest do napięcia i częstotliwości prądu w krajowej sieci energe­tycznej.

Przed podłączeniem wody i prądu zmywarkę należy jeszcze wypoziomować.