Hipoteka a księga wieczysta

Hipoteka a księga wieczysta

Kilka miesięcy temu kupiłem działkę na przedmieściach War­szawy. Zapłaciłem wszystkie wy­magane opłaty w Hipotece, ale powiedziano mi, że księgę wie­czystą (kupiłem jedną z części po­dzielonej na pół działki) otrzy­mam w najlepszym razie za rok. Tymczasem do zaciągnięcia kredy­tu wymagany jest aktualny wy­ciąg z księgi wieczystej. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji?

 

Po pierwsze: w wielu miastach są­dy wieczystoksięgowe uwzględnia­ją podanie o przyspieszenie za­łożenia księgi i dokonani a wpisu, jeśli jest ono poparte zaświadczeniem banku, że sprawa związana jest ze staraniem się o kredyt hipoteczny.

Po drugie: jest możliwość udzie­lenia kredytu na okres przejścio­wy do momentu założenia księgi i dokonania wpisu hipoteki na rzecz banku, pod warunkiem przed­stawienia innego zabezpieczenia (może to być poręczenie spłaty przez inne osoby lub zastaw na sa­mochodzie) oraz potwierdzenia złożenia wniosku o dokonanie po­działu księgi wieczystej. Jednak bank przyjmuje zabezpieczenie in­ne niż hipoteczne w trybie indywi­dualnej decyzji i uzależnia to przede wszystkim od wysokości kredytu.