Czy uda się spłacić?

Czy uda się spłacić?

Zamierzamy zaciągnąć kredyt na do­kończenie budowy domu. Co się sta­nie, jeśli jedno z nas straci pracę? Obo­je pracujemy w tym samym zakładzie.

 

Jeśli kredytobiorca nie jest w stanie spłacać kredytu zgodnie z umową, powinien jak najprędzej powiadomić o tym bank, wyjaśniając wszystkie przyczyny swoich trudności. Je­śli kredytobiorca działa w do­brej wierze i powody opóźnień w spłacie kredytu są od niego niezależne, bank może podjąć jedną z następujących decyzji (reagować w sposób zróżnicowa­ny):

♦   opracować wraz z kredytobior­cą plan likwidacji zaległo­ści ,

♦   opracować pisemną umowę o odroczeniu-płatności (zmniej­szeniu lub zawieszeniu spłaty na okres do 18 miesięcy – ale jedynie w razie poważnych zdarzeń niezależnych od kre­dytobiorcy) ,

♦   uchylić odsetki od przeter­minowanych należności,

♦   w wyjątkowych i uzasadnio­nych wypadkach trwale zmo­dyfikować zasady spłaty kredytu.

Procedura eksmisyjna, jakkol­wiek zagwarantowana w umowie, jest zawsze traktowana przez bank jako ostateczność. Trzeba jednak dodać, że istot­nym kryterium oceny zdolności kredytowej klienta jest zdol­ność do osiągania w dłuższym okresie dochodów pozwalających na spłatę kredytu. Osoby za­trudnione w zakładach lub bran­żach dotkniętych recesją muszą liczyć się z pewną ostrożnością ze strony banku.