Wysokość komina

Wysokość komina

Dobrze wykonany komin umożliwia swobodne wydostawanie się spalin i zabezpiecza przed ich wdmuchiwaniem do wnętrza domu.

Odpowiednio dobrany przekrój i wysokość komina zapewniają optymalny przebieg procesu spa­lania w kotle. Dokładne wyzna­czenie tych wielkości wymaga skomplikowanych obliczeń, w których uwzględnia się rodzaj spalanego paliwa, moc cieplną ko­tła, jego sprawność, temperaturę spalin oraz szereg innych parame­trów. Zazwyczaj obliczenia te przeprowadza się za pomocą pro­gramów komputerowych. Wielu producentów kotłów wyko­nało odpowiednie obliczenia dla swoich urządzeń, na podstawie których sporządzono wykresy i tabele doboru komina. Zazwy­czaj są one podane w instrukcji obsługi kotła. O wyborze paliwa i kotła należy decydować przed wybudowaniem domu. Od czynników tych zależeć będzie bowiem przekrój przewo­du kominowego. Znając typ, wiel­kość kotła i rodzaj stosowanego do niego paliwa oraz materiał, z jakiego wykonany jest komin, można z odpowiedniego wykresu czy tabeli odczytać przekrój komi­na dla danej wysokości. Wysokość komina jest bowiem w przeci­wieństwie do przekroju znana i zależy przede wszystkim od wy­sokości domu i usytuowania w nim kotła. Im komin jest niższy, tym większy musi być jego prze­krój. Jeśli na przykład przewód kominowy ze względu na kształt domu i usytuowanie w nim kotła jest krótki, to jego przekrój musi być duży.

Komin musi być wyprowadzony ponad dach zgodnie z normą PN-89/B-10425. Wysokość wypro­wadzenia komina zależy od:

♦    nachylenia połaci dachowej,

♦    materiału kryjącego dach,

♦     wysokości budynków znajdują­cych się w promieniu 10 m od przewodu kominowego.

W wypadku dachów płaskich, któ­rych kąt nachylenia nie przekra­cza 12°, niezależnie od pokrycia dachu, wyloty przewodów komi­nowych powinny znajdować się co najmniej 0,6 m powyżej pozio­mu kalenicy lub 0,6 m po­wyżej obrzeży budynków, jeśli da­chy są wgłębione. Ten sam waru­nek musi być spełniony, gdy dach jest stromy i pokryty materiałem łatwo zapalnym. Gdy kąt nachylenia dachu przekracza 12°, ale pokrycie jest niepalne, nieza- palne lub trudno zapalne, wyloty przewodów kominowych powin­ny znajdować się co najmniej 0,3 m powyżej powierzchni dachu i w odległości co najmniej 1,0 m w kierunku poziomym od tej po­wierzchni. Jeśli w promieniu 10 m od prze­wodu kominowego znajduje się przeszkoda (np. sąsiedni budynek) utrudniająca wylot spalin, to wy­sokość komina należy uzależnić od wysokości przeszkody. Jeśli znajduje się ona w odległości do 1,5 m od komina, to jego wylot musi być co najmniej 0,3 m powy­żej górnej krawędzi przeszkody. W wypadku przeszkody usytuowanej w odległości od 1,5 do 3,0 m od komina – jego wylot musi znajdować się co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody. Jeśli zaś prze­szkoda jest odalona 3,0 do 10,0 m od komina, to jego wylot musi znajdować się ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu przeszkody.

Jeśli istnieje prawdopodobień­stwo powstania takiej przeszkody w niedalekiej przyszłości, to war­to od razu postawić wyższy ko­min. Wyżej wyprowadzony prze­wód ułatwi wylot spalin.