Budowa składowiska odpadów

Budowa składowiska odpadów

Widok śmieci składowanych na dzikich wysypiskach – w lasach, wśród pól i przy drogach – działa przygnębiająco. Aby odpady przestały szpecić – często najpiękniejsze zakątki Polski – trzeba doprowadzić do powstania bezpiecznych składowisk.

Polska – w przeliczeniu na jednego mieszkańca – produkuje więcej od­padów niż Francja lub Niemcy. Każ­dy z mieszkańców naszego kraju wytwarza w ciągu roku 370 kilogra­mów śmieci. Zawartość odpadów i procentowy udział poszczegól­nych składników przedstawia. W 1993 roku rozpoczęto w Polsce cykl konferencji pod wspólnym ty­tułem Budowa bezpiecznych składo­wisk odpadów. Uczestnikami konfe­rencji są projektanci, pracownicy naukowi oraz pracownicy przedsię­biorstw związanych z problematy­ką składowania odpadów.

■ Szczelność podłoża

Ze względu na ukształtowanie wysypiska dzielimy na:

♦     podpoziomowe,

♦     nadpoziomowe,

♦     mieszane.

Najczęściej projektowane są wysy­piska mieszane, na których odpa­dy składowane są poniżej oraz po­wyżej powierzchni terenu. Istotnym problemem podczas budowy wysypiska jest uzyskanie odpowiedniej szczelności podłoża. Najkorzystniejsza jest lokalizacja na podłożu zbudowanym z nie­przepuszczalnych glin i iłów. Grunty zalegające w podłożu po­winny charakteryzować się małą wartością współczynnika filtracji k – mniejszą od 108 m/s. Niezależ­nie od warunków gruntowych dno składowiska powinno być pokryte materiałem nieprzepuszczalnym.

W Niemczech, na małych składo­wiskach, wymagane jest zastoso­wanie dwóch warstw izolacyjnych (przesłon): warstwa mineralna (minimalnej grubości 75 cm) jest przykrywana sztucznym materia­łem izolacyjnym (minimalnej gru­bości 2,5 mm). Zasady doboru przesłon – zależnie od wielkości składowiska i rodzaju podłoża gruntowego – przedstawiono w tabeli. Zasady te są zgodne z Instrukcją Instytutu Techniki Bu­dowlanej nr 337 Projektowanie przesłon izolacyjnych na składowi­skach odpadów komunalnych, wy­daną w 1995 roku. W Polsce do uszczelnienia skła­dowisk stosuje się geomembrany wykonane z polietylenu dużej gę­stości (PEHD – polietylen high densi- ty) oraz maty bentonitowe. Nale­ży zwrócić uwagę, czy przewi­dziane do zastosowania materiały mają odpowiednie atesty.

■ Geomembrany

Geomembrany produkowane są w pasach szerokości od 3 do 10 m. Zastosowanie pasów szerszych zmniejsza liczbę połączeń oraz zwiększa pewność uzyskania szczelnej podstawy składowiska. Geomembrany należy układać na odpowiednio wyprofilowanym i za­gęszczonym podłożu gruntowym. Z powierzchni gruntu należy usu­nąć kamienie i inne nierówności. Kąt nachylenia skarpy powinien być taki, aby zapewniać utrzyma­nie się geomembrany – przy zbyt dużym kącie nachylenia zbocza geomembrany ześlizgują się do wnętrza niecki. Do utrzymania geomembran można stosować układa­ne na ich powierzchni stare opony samochodowe. Geomembrany ukła­da się na zakład. Miejsca połączeń powinny być suche i czyste.

Nie wolno prowadzić prac w tempera­turze ujemnej. Nie zaleca się też układania geomembran na zamarz­niętym podłożu gruntowym. Orientacyjna cena 1 m2 geomem­brany: grubości 1 mm – 7 zł, gru­bości 3 mm – 21 zł. Najbardziej rozpowszechnioną me­todą łączenia geomembran jest zgrzewanie gorącym powie­trzem. Automatycznie regulowane urządzenia zgrzewające formują połączenie składające się z dwóch spawów oraz przestrzeni po­wietrznej pomiędzy nimi. Szczeli­na powietrzna umożliwia przepro­wadzenie kontroli szczelności spa­wów. Do zamkniętej z jednego końca szczeliny tłoczy się pod ciśnieniem powietrze. Utrata ci­śnienia oznacza brak szczelności połączenia.

■ Maty bentonitowe

Maty bentonitowe to nieprzepusz­czalne wykładziny składające się z dwóch warstw geowłókniny wy­pełnionej proszkiem bentonitowym. Proszek bentonitowy znaj­dujący się wewnątrz maty, w mo­mencie kontaktu z wodą pęcznieje i uszczelnia ewentualne miejsca pęknięcia maty. Maty te charakte­ryzują się małym współczynni­kiem filtracji k – około 1011 m/s. Warstwa maty zastępuje uszczel­nienie mineralne z warstwy ilu grubości 1 m.

Poszczególne maty bentonitowe łą­czy się na zakład, uszczelnia granulatem bentonitu sodu. Maty bentonitowe pokrywa się ochronną warstwą gruntu grubo­ści do 30 cm. Można je pokrywać geomembraną.

Maty bentonitowe dobrze przyle­gają do podłoża i nie przesuwają się. Można je układać w każdej temperaturze.

Dostępne na polskim rynku bentomaty grubości 6 mm są produko­wane w wymiarach: szerokości – 3,75 i 4,5 m oraz długości – 40 m. Orientacyjna cena 1 m2 maty: 19 zł.

■ Wyposażenie składowiska

Składowisko odpadów powinno być wyposażone w:

♦     zbiorniki odcieku,

♦     instalację odwadniającą,

♦     instalację odgazowującą. Samochody wyjeżdżające ze skła­dowiska muszą przejeżdżać przez śluzę dezynfekcyjną, w której odka­żane są koła pojazdów. Na terenie składowiska można wydzielić kwa­tery do składowania szczególnie niebezpiecznych odpadów. Większe składowiska wyposaża się w wagi samochodowe. Teren powinien być ogrodzony i zabezpieczony.

■ Zabezpieczenie istniejących składowisk

Stare składowiska odpadów budo­wane bez odpowiednich zabezpie­czeń są często przyczyną skażenia wód gruntowych. W krajach roz­winiętych składowiska otacza się szczelną ścianą betonową. Ścianę zagłębia się w leżącej pod składo­wiskiem warstwie gruntów nie­przepuszczalnych. W ten sposób składowisko zostaje odizolowane od otoczenia. Migracja zanieczysz­czeń zostaje powstrzymana.

Składowiska wyłączone z eksplo­atacji otacza się szczelnymi ścia­nami, a powierzchnię – pokrywa warstwą geomembrany.