Projekt – samodział

Projekt - samodział

Moja żona świetnie rysuje. Ponie­waż od dawna marzymy o wła­snym domu, mamy mnóstwo szki­ców, a wśród nich rysunki domu naszych marzeń. Co muszę zrobić, aby uzyskać pozwolenie na realiza­cję takiego projektu?

 

Z Pana pytani a wynika, że żona nie jest fachowcem. Nie uzyska Pan pozwolenia na bu­dowę bez podpisania takiego pro­jektu przez osobę z uprawnieniami projektowymi. Składane dokumenty muszą zawierać projekt architektoniczno-budowlany, konstrukcyj­ny oraz projekt instalacyjny ze wszystkimi uzgodnieniami.

A swoją drogą, radzimy przysłać projekt do oceny naszym architektom: oce­nią, czy wszystko jest dobrze. Nie warto ryzykować i budować do­mu marzeń, który potem trzeba bę­dzie przerabiać.