Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Starosta powiatowy może nałożyć obowiązek zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku uzasadnionym, gdy budowa domu jest wysoce skomplikowana lub ma wpływ na środowisko. Taki zapis musi się pojawić w pozwoleniu na budowę. Dlatego należy posiąść wiedzę, kto może zostać takim inspektorem nadzoru. Taka osoba zatrudniona na umowę cywilnoprawną prowadzi na rzecz inwestora czynności kontrolne. Musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Inspektor musi posiadać wiedzę z zakresu prawa budowlanego i polskich norm budowlanych. Ponadto powsiadać wykształcenie techniczne i praktykę zawodową dostosowaną do rodzaju i poziomu skomplikowania robót budowlanych. Osoba taka musi być członkiem izby samorządu zawodowego i mieć ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ze względu na kontrolę rozliczeń finansowych inspektor powinien posiadać stosowną wiedzę z tego zakresu. Dlatego dla naszego bezpieczeństwa należy sprawdzić, czy osoba będąca inspektorem nadzoru budowlanego posiada niezbędne kwalifikacje. Będzie to w przyszłości procentowało ochroną inwestora przed problemami pojawiającymi się na budowie, co może się przedłożyć na dodatkowe koszty budowy. Natomiast nie może to być kierownik budowy, bo doszło by do paradoksu, że inspektor kontroluje sam siebie.