Budujemy budynek gospodarczy

Budujemy budynek gospodarczy

W zależności od wielkości budynku gospodarczego na budowę potrzebne jest pozwolenie lub zgłoszenie. Budynek gospodarczy do 25 metrów kwadratowych powierzchni możemy postawić na działce tylko na zasadzie zgłoszenia. Musi on być także budynkiem parterowym i wolnostojącym. Dodatkowo liczba altan, budynków gospodarczych nie może być większa niż dwa na każde 500 metrów kwadratowych powierzchni działki. Jeżeli chociaż jeden z w/w warunków nie zostanie spełniony należy wystąpić do starostwa powiatowego o wydanie pozwolenia an budowę. Jeżeli zgłaszamy budynek gospodarczy należy to zrobić w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta podając do zgłoszenia rodzaj, sposób i termin rozpoczęcia robót budowlanych. Załącznikiem do zgłoszenia jest oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub w razie, gdy urzędnik tak zaopiniuje szkic budynku. Jeżeli urząd nie wniesie sprzeciwu w ciągu 30 dni od daty złożenia zgłoszenia inwestor może rozpocząć roboty budowlane, natomiast nie później niż dwa lata od daty złożenia zgłoszenia. W przeciwnym razie termin ważności wygasa. Natomiast dla budynków gospodarczych powyżej 25 metrów kwadratowych wymagane jest posiadanie projektu budowlanego. Wniosek składa się w tym samym miejscu, co zgłoszenie, lecz wraz z czterema egzemplarzami projektu budowlanego, zaświadczeniem projektanta o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.